Jyns oýunjaklaryny gatnaşyklaryňyza nädip girizmeli

Jyns oýunjaklaryny gatnaşyklaryňyza nädip girizmeli

Jyns oýunjaklaryny öwrenmek barada hyzmatdaşlar bilen gürleşmek gaty kyn ýa-da kyn iş bolmaly däl. Jyns oýunjaklaryny şärik jyns gatnaşyklaryna girizmek, gatnaşyjylaryň hemmesi üçin düýbünden täze lezzet açyp biler.

Oýnawaçlar bedenimiziň impuls we titremesi ýaly edip bilmeýän zatlaryny edýär.Bu täze duýgular köp adama has yzygiderli we ýygy-ýygydan - ýa-da çylşyrymly we güýçli - orgazm tejribelerine kömek edip biler.Teklip edilýän dürli-dürli tejribeler jübütlere jynslaryny dürli-dürli we gyzykly saklamaga kömek edip biler, bu bolsa uzak möhletli gatnaşyklarda islegi saklamaga kömek eder.

Gowy görünýär, şeýlemi?Sexöne jyns oýunjaklaryny ulanmagyň gadagan edilmegi bilen, köpler henizem partnýorlar bilen oýnawaç getirmek pikirini aýtmakdan çekinýärler.

1

Jyns oýunjaklary bilen nädip gürleşmek isleýäris we has gowy jyns

Wagtyna serediň

Adamlary oýunjaklaryny ýoldaşlaryna tanatjak bolanda goýberýän iň uly ýalňyşlyklaryndan biri, jyns döwründe olary gamçylamakdyr.Partneroldaşyňyzyň özüňiz bilen oňaýlydygyny bilmeseňiz we jynsy gatnaşyklardaky garaşylmadyk ýagdaýlara ýokary baha bermeseňiz, bu olara alada we basyş duýgusyny döredip biler, howpsyzlygy artdyryp ýa-da gapma-garşylyk döredip biler.

Munuň ýerine, oýnawaçlaryňyza oýunjak getirmek barada söhbetdeşlik üçin jynsdan başga wagt bölüň.Täze gatnaşykda bolmak aňsat, Şonda jynsy islegleriňiz barada aç-açan gürleşersiňiz we diňe şol söhbetdeşliklere oýunjak oýnap bilersiňiz.Sexualöne jynsy islegler hakda gürlemek gowşaklyk derejesini alýar, hemme kişiniň özüni ir duýmagy mümkin däl.Hatda oýnaýanlaram oýnawaçlary köpeltmek üçin irki gepleşiklerde pikir edip ýa-da duýup bilmezler.

Tankyt etme we ötünç sorama

Gepleşigi haçan ýa-da nädip başlasaňyzam, oýnawaçlara bolan gyzyklanmany häzirki jynsyňyzy aç-açan tankytlamak ýa-da göwnüçökgünlik bilen baglanyşdyrmajak boluň.Bu, ýoldaşyňyzyň alyp barjak esasy ynamsyzlyklaryna öwrüler.

Ötünç soramaň ýa-da öz islegleriňizden gaça durmaň, sebäbi bu söhbetdeşligiň bir ýa-da iki tarapynda alada we stres döretmegiň gowy usulydyr.Munuň ýerine jyns oýunjaklary, jynsy durmuşyňyza näme goşup boljakdygyny görmek we size täze we ajaýyp tejribe getirmek üçin bilelikde synap boljak köp gyzykly zatlaryň biri bolan gözleg ýerinden gelmäge synanyşyň.Köpümiz hyzmatdaşlarymyzyň jyns döwründe lezzet almagyny isleýäris we bilelikde has ýokary lezzet gözlemäge taýýardyrys.

Gözleg ideýasyna hakykatdanam açyk boluň

Partneroldaşyňyz oýunjaklaryň potensialyny öwrenmek isleýän bolsa, onuň nähili boljakdygyny - bilelikde ulanjak oýnawaçlaryňyzy we olary nähili ulanjakdygyňyzy aýtmazlyga synanyşyň.Muňa derek, ilkinji söhbetdeşlikde, soň bolsa gyzyklanýan ýa-da öwrenmek isleýän duýgularyňyzyň görnüşleri we oýnawaçlary eýýäm bar bolan jynsyňyzda nädip görüp boljakdygy barada gürleşiň.Jyns agzalarynyň gyjyndyrylmagynyň daşynda pikirlenmäge höweslendiriň.Pikirleriňiziň biri-birine meňzeşligi ýa-da tapawudy barada gürleşiň.Şol düşünişýän ýerden oýunjaklara has doly çümüp başlap bilersiňiz.

Siziň ýa-da ýoldaşyňyzyň bilelikde ýeke-täk ulanýan bir ýa-da birnäçe oýnawaçyňyz bolup biler, bilelikde öwrenmäge höwes edýärsiňiz.Bu ýagdaýda, Fosnight oýunjakly hyzmatdaşyna ylalaşylan wagtda düşege getirmegi we özlerinde nähili ulanýandygyny görkezmegi, soň bolsa ýoldaşyna dilden ýa-da fiziki taýdan goşulmaga ýa-da synanyşmagyň ýollaryny görkezmegi maslahat berýär. oýunjak ýa-da biri-biri bilen ulanmak.


Iş wagty: 15-2023-nji mart