Jyns oýunjaklaryňyzy arassalamak näme üçin möhüm - Dogry!

Jyns oýunjaklaryňyzy arassalamak näme üçin möhüm - Dogry!

1

Jyns oýunjaklaryňyz bar bolsa, we arassa bolarsyňyz diýip umyt edýärin.

Jyns oýunjaklary, ýuwmagyň arasynda birnäçe gezek geýip boljak iň gowy görýän jübüt jübütleriňize meňzemeýär.

Jyns oýunjaklary barada aýdylanda, waginanyňyza we töweregiňize girýän we olja alýan zatlar hakda gürleşýäris - ulananyňyzdan soň hökman arassalamaly bolarsyňyz.

Hawa, her gezek.

Bu işi edeniňden soň çalt ýuwmak ýeterlik däl we gahar-gazaply waginal infeksiýa düşmeseň, hökman etmeli.Bize ynan!

Mälim bolşy ýaly, jyns oýunjaklaryňyzy birnäçe sebäplere görä arassa saklamak möhümdir, ýöne olary dogry ýoldan arassalamak hem möhümdir.

Şeýdip, ahyrsoňy birnäçe aýlap gözüňizi açan aýratyn oýunjak aldyňyz.

Siz ony gaplamadan çykarýarsyňyz we gaty tolgunýarsyňyz, otagyňyza aýlanmak üçin ylgaýarsyňyz - ýöne garaşyň!

Etmezden ozalislendik zat, arassalamaly.

Hawa, munuň täze bolandygyny bilýärin.Öň hiç haçan ulanylmady diýip umyt edýärin.

Gaplaýyş materialynyň galyndylary ýa-da oýnawaçyň üstünde galan önümçilik prosesiniň galyndylary bolup biler we men siziň waginanyňyzyň hiç biri bilen dostlaşmak islemejekdigine kepil geçýärin.

Itöne munuň bilen çäklenmeýär.Jyns oýunjaklaryňyzy ulananyňyzdan soň arassalamaly bolarsyňyz.HER.INGeke.WAGT.

Eger başarmasaň - ​​nejis gyz!

Seret, bakteriýalary we wiruslary iň aýratyn ýeriňizden uzaklaşdyrmak isleseňiz - oýnawaçlaryňyzy ulanýan ýeke-täk adam bolsaňyzam, gaty yhlasly bolmaly.

Jyns oýunjaklaryndan ýokaşma alyp bilersiňizmi?

Hawa!Jyns oýunjaklaryny ulanmakdan düýbünden ýokaşma alyp bilersiňiz.

Jyns oýunjaklary jyns agzalaryna girýär, çykýar we garşy çykýar, olar diňe bir ýokançlyga däl, eýsem STI we STD-e hem sebäp bolup bilýän bakteriýalary we wiruslary ýygnaýarlar.

Esasanam ýoldaş ýa-da hyzmatdaşlar bilen jyns oýunjaklaryny ulanýan bolsaňyz.

Mysal üçin, Candida hamyry, ilki arassalanmasa, hyzmatdaşlaryň arasynda geçip, titremäniň üstünde ýaşap biler.Mundan başga-da, titremäniň üstünde peşew ýollarynyň ýokaşmagyna sebäp bolup bilýän UTI döredýän bakteriýalar bolup biler.

Diýmek, dürli wiruslaryň bedeniň daşynda has uzyn ýa-da gysga ömri bar.

Gepatit B we C, adam bedeniniň daşynda birnäçe gün ýaşap bilýän gan bilen baglanyşykly kesellerdir.Hep B jyns oýunjaklarynyň üstünde bir hepdeläp ýaşap biler, Hep C bolsa 6 hepde çenli edip biler.

AIW, beýleki tarapdan, gan bilen baglanyşykly başga bir wirus, ýöne adam bedeniniň daşynda gowy ýaşap bilmeýär;jyns oýunjaklarynyň üsti bilen ýokaşma howpy birnäçe sagatdan soň ep-esli azalýar.

HPV bedeniň daşynda birnäçe günläp ýaşap biler, ýöne umumy jyns oýunjaklary arkaly ýaýramagynyň aňsatlygy şübheli.

Şonuň ýaly-da, jyns oýunjaklaryny partnýorlaryň arasynda arassalamazdan başga biri bilen paýlaşanyňyzda bakterial waginoz (BV) ýa-da candida (hamyrmaýa) ýokaşyp bilersiňiz.

SO Uly oýunjaklaryňyzy arassalamak üçin dogry önüm ulanmak sizi howpsuz saklar we iň gymmatly jyns oýunjaklaryňyzyň bitewiligini saklar.

2


Iş wagty: 15-2023-nji mart