Uzakdan dolandyryş G-Spot stimulýasiýa Klitoral ýumurtga titremesi

Uzakdan dolandyryş G-Spot stimulýasiýa Klitoral ýumurtga titremesi


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-ST837
 • Önümiň ady:Aýallar üçin simsiz titreýän ýumurtga jyns oýunjaklary
 • Görnüşi:G-nokat, prostatiki massaagerçy, titrän
 • Material:ABS + silikon
 • Suw geçirmeýän:IPX7 100% suw geçirmeýän
 • Reňk:Gülgüne / Sary
 • Ölçegi:16.5 * 3.3 sm
 • Wibrasiýa rejeleri:Wibrasiýa tizligi
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Uzakdan dolandyrmak G-Spot stimulýasiýa Klitoral ýumurtga titremesi Aýallar üçin simsiz titreýän ýumurtga jyns oýunjaklary

  Model belgisi SM-ST837
  Gelip çykan ýeri Hytaý
  Görnüşi Bumurtga bökmek
  Marka ady Göçmenler
  Material Silikon + ABS
  Batareýa Lityý zarýad
  Reňk Gülgüne / Sary
  Ölçegi 16.5 * 3,3 sm
  Suw geçirmeýän IPX7 100% suw geçirmeýän
  Wibrasiýa rejeleri Wibrasiýa tizligi
  Şowhun 50 Db-den aşak
  Wagt ulanmak 40 minutdan gowrak
  Bukja 1pc / Sowgat gutusy
  Ageaş ulanmak 18 ýaşynda

  【Simsiz uzakdan dolandyrmak we geýip bolýan söýgi topy couple Jübütler üçin jyns oýunjaklary simsiz dolandyrylyp bilner, ony özüňiz dolandyryp bilersiňiz ýa-da uzakdan dolandyryşy ýoldaşyňyza berip bilersiňiz. Bu gaty kiçi we islendik ýere götermek aňsat. Hatda oýnap bilersiňiz kinoteatrda ýa-da restoranda ýoldaşyňyz bilen tolgundyryjy oýun.

  【9 Wibrasiýa tizligi 9 9 dürli titremäni hödürlemek, sizi masgaralamakdan iň oňat orgazmlara çenli alyp barmak. Jyns oýunjaklaryny öwreniji ýa-da ösen ulanyjy bolsaňyzam, iň halaýan rifmalaryňyzy taparsyňyz.

  【Libirlenen dizaýn we ýokary hilli lukmançylyk silikony female Eliňizde aýal jyns oýunjaklaryny alanyňyzdan soň, iň ýokary hilli silikondan peýdalanýandygyny duýup bilersiňiz. Bu gaty ýumşak, deriniň gurluşy diýen ýaly.Bedeniňizde titreýän ýumurtgalaryň gyjyndyrmasyny güýçlendirmek üçin daşky görnüşi lenta görnüşinde taýýarladyk. Easyeňil aýyrmak üçin bir setir aýlaw binasy.

  【Pyşyrdamak asuda we USB zarýad bermek we IPX6 Suw geçirmeýän inside Içindäki güýçli hereketlendirijiler bilen bu titreýän söýgi topunyň sesi 50 desibelden geçmez. Şonuň üçin ony hemme ýere alyp bilersiňiz, hiç kim eşitmez. 2 sagat zarýad bermek, wagt ulanmak 4 sagat bolar

  Aýratynlyklary

  Wibrasiýa edýän balak adamlara, köpçülige çykanda, balaklarynda ýa-da köýneklerinde oturylyşyk ýaly tolgunma berýär.Akyldar bolmak bilen sergi bilen synag etmegiň ajaýyp usuly.

  Partneroldaşyňyz bilen uzakdan dolandyrylýan titreýän jalbar ýumurtga titremesini ulansaňyz we täze titremäniň intensiwligi bilen sizi geň galdyrmaga mümkinçilik berseňiz, gyzykly agalyk / tabşyryk gatlagyny goşup bilerler.

  Wibrasiýa içki eşikler hem şahsy wagt üçin ajaýyp aksessuar bolup biler.

  "Agyz seksinde, gaýyşly oýun ýa-da el bilen jyns gatnaşyklarynda titremäni geýmek, ýoldaşyňyz we wibe bilen bir wagtyň özünde gyjyndyrmany başdan geçirmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, wibe ýapyşmaly däl bolsaňyz, eliňiz ýok ~ beýleki işler ~.

  Şeýlelik bilen, jyns durmuşyňyzy köpçülige açyk oýunlar bilen hasam artdyrmak isleýärsiňizmi, göni manyda gözegçiligi tabşyrmak bilen synag ediň ýa-da eliňizden titremek isleýärsiňiz, titreýän içki eşikleriň ok titremeleri siziň üçin.Hünärmenleriň pikiriçe, titreýän balak üçin iň gowy saýlanlaryňyz.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Uzakdan dolandyryş G-Spot stimulýasiýa klitoral ýumurtga wibratoryny ibermek

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Uzakdan dolandyryş G-Spot stimulýasiýa klitoral ýumurtga (5)
  Uzakdan dolandyryş G-Spot stimulýasiýa klitoral ýumurtga (6)
  Uzakdan dolandyryş G-Spot stimulýasiýa klitoral ýumurtga (1)
  Uzakdan dolandyryş G-Spot stimulýasiýa klitoral ýumurtga (2)
  Uzakdan dolandyryş G-Spot stimulýasiýa klitoral ýumurtga (3)
  Uzakdan dolandyryş G-Spot stimulýasiýa klitoral ýumurtga (4)

 • Öňki:
 • Indiki: