Silikon wibrasiýa geý eşek jyns oýunjak uretrasy Gyz aýal zenan titremesi

Silikon wibrasiýa geý eşek jyns oýunjak uretrasy Gyz aýal zenan titremesi


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-SV352
 • Önümiň ady:Silikon wibrasiýa geý eşek jyns oýunjak uretrasy Gyz aýal zenan titremesi
 • Görnüşi:Jyns önümi
 • Material:Silikon + ABS, ABS bilen silikon
 • Ölçegi:450 * diametri5.5mm / 208 * diametri7.5mm
 • Agramy:46g / 33g
 • Funksiýa:10 yrgyldy tertibi
 • Batareýa:AAA batareýasy * 1 sany
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Silikon yrgyldy geý eşek jyns oýunjak Uretra gyz oýnawaç gyz aýal zenan wibrator ulular jyns oýunjaklary

  Haryt ady Uretra wibratorlary
  Model belgisi SM-SV352
  Reňk Gara, gyzyl, özleşdirilen reňk
  Material Beden üçin howpsuz Silikon, ABS
  Motor aýratynlyklary "DC3.7V 11000 rpm ± 10%"
  Silikon / TPE gatylygy 30 ° dereje (A kenary)
  Faceerüsti bejermek Kauçuk ýagly örtük
  Ölçegi 450 * diametri18mm

  108 * diametri7.5mm

  Agram 46g / 33g
  Funksiýa 10 yrgyldy tertibi
  Batareýa AAA batareýasy * 1
  Wagt ulanyň 1 sagat
  Maks Noice 50 db
  Suw geçirmeýän 100% suw geçirmeýän
  Önüm önümleri Bitarap gaplama, OEM gaplamasy
  Eltip bermegiň wagty Tölegden soň 7 ~ 15 iş güni

  Aýratynlyklar

  Iň kaşaň dynç alyş tejribesini üpjün edýän ynkylap önümi bilen tanyşdyrmak.Şonuň üçin pikir jynsy oýunjak, ýa-da has takygy, jynsy lezzet almak üçin peşewiňize demir çybyk salmakdyr.Elbetde, başda etmeli däl ýaly bir zat bolar.Itöne işleýär.Ilki bilen, peşew çykaryjy aşa duýgur we başga bir ýol bilen girip bilmeýän nerwlerden doly.Ikinjiden, basyşy ulanmak ýeterlik däl duýgulary artdyryp biler.Mundan başga-da, çuňluga girip bilýän uzyn we inçe çybyklary ulansaňyz, ahyrsoňy prostata ýetersiňiz.Bu hakyky lezzetiň çeşmesidir.P-ýeriňizi gönüden-göni höweslendirmegi göz öňüne getiriň!

  Diňe ses çykarýan bolsaňyz, ilki wilkalary synap görüň.Olar, adatça, bir dýuým uzynlykda, täze doglan çagalara az gorkuzýan turbalardyr.Modelleriň köpüsinde ahyrynda halka we ortasynda deşik bar.Has ösen modeller hem bar, ýöne adaty birinden başlaň.

  Beýleki tarapdan, peşew çykaryş sesleri has tejribeli oýunçylar üçin oýunjakdyr.Uzynlygy we bili boýunça üýtgeýän silindr görnüşli çybyklar, emma wilkalardan has uzyn.Çybyklary ilkinji gezek görenlerinde ýigitleriň köpüsi diňe gaçmak isleýärler.Dogrusy, peşew çykaryşyny güýçlendirmek üçin bu ýabany oglanlary ulanmaly bolarsyňyz.

  Her niçigem bolsa, oýnawaç saýlamagyňyz diňe tejribä bagly däl.Käbir erkekler peşew çykaryşynda uly kanagat tapýarlar we prostata massaageyna ýa-da çuňňur sesine girmeýärler, beýlekiler mümkin boldugyça açylýar.Horaz doldurmak bilen meşgullanmagyň köp usuly bar, şonuň üçin özüňize nämä laýyk geljekdigini çözersiňiz.

  Bu ajaýyp tehnologiýa bölegi, zerur bolanda özüňize ýa-da ýakynlaryňyza massaage sessiýasyny hödürlemäge kömek eder!

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Silikon yrgyldy geý eşek jyns oýunjak uretra ugratmak Gyz aýal zenan wibrator

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Silikon titremesi (1)
  Silikon titremesi (2)
  Silikon titremesi (3)
  Silikon titremesi (4)
  Silikon titremesi (5)
  Silikon titremesi (8)

 • Öňki:
 • Indiki: