10 Wibrasiýa rejeleri Erkek we aýallar üçin gizlin düwme stimulýatory

10 Wibrasiýa rejeleri Erkek we aýallar üçin gizlin düwme stimulýatory


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Model belgisi:SM-AP214
 • Görnüşi:Anal jyns oýunjak
 • Material:Silikon + ABS
 • Önümiň ady:10 wibrasiýa re withimi bilen prostat massaagerçy anal wibrator
 • Reňkler:Gara
 • Ulanylyşy:Anal jyns oýunjak
 • Açar sözler:Masturbatorlar
 • Funksiýa:10 görnüşli yrgyldy
 • Kuwwaty:USB zarýad beriji
 • Önümiň jikme-jigi

  Anal wibrator (13)

  Önümiň beýany

  10 wibrasiýa re withimi bilen prostat massaagerçy anal wibratorErkek we aýal ösen oýunçylar üçin jyns oýunjaklary üçin “Adorime Butt Stimulator” wilkasy

  Material

  Lukmançylyk silikony, ABS

  Ölçegi

  115mm (L) × 33mm (W) × 140mm (H)

  Wibrasiýa

  10 yrgyldy tertibi

  Zarýad beriş wagty

  2h

  Ortaça ulanyş wagty

  1.5s

  Batareýa

  zarýad berilýän litiý polimer batareýasy

  Model NOOK

  SM-AP214

  Suw geçirmeýän

  IPX7

  Haryt gaplamasy

  reňk gutusy, ýörite gaplama

  Eltip bermegiň wagty

  Sargyt tassyklanylandan 5 gün soň

  duý

  Moumşak we ýumşak

  1.Güýçli zyňmak hereketi: Beýleki wilkalardan tapawutlylykda, bu içerde kämilleşdirilen güýçli hereketlendirijisi bar we ýumşakdan ýabanylyga çenli üç dürli güýçlendiriji tizlige eýe bolýar. Beýlekilerden has çalt lezzet alyň.

  2. Özbaşdak gözegçilik: 10 yrgyldy ýygylygy, iki funksiýa ýeke özi işläp biler ýa-da bir wagtyň özünde işläp biler. Eliňizde uzakdan dolandyrmak bilen, gözlegiňize garaşýan köp oýun usuly.

  3.Prostat massaagerçysy: Ok kellesi bilen işlenip düzülendir, şonuň üçin doly girizilip bilner, prostat massaageyndan ýa-da anal lezzetinden lezzet almak üçin ajaýyp ulanylyp bilner. Şeýle hem has gowy tejribäni subut etmek üçin elimizi has ergonomiki, aňsat we has amatly etmek üçin elimizi gowulaşdyrdyk. erkekler we aýallar üçin goýuň ýa-da çykaryň.

  4.Body-Howpsuz material: Anal titremesi ultra-arassaçylyk suwuk silikondan ýasalýar, bu beden üçin howpsuz, phalatsyz, lateksiz we örän amatly bolar.Silüpek ýumşak material bolsa seresaplylyk bilen süýşmäge mümkinçilik berer.Şeýle hem allergiýasy ýa-da derisi duýgur adamlar üçin gowy saýlaw.Anal we waginal lezzet üçin saglyk we howpsuz.

  5.USB zarýad berilýän we suw geçirmeýän: USB zarýad berilýän we batareýanyň uzak ömri, doly zarýad alandan soň 1 sagat töweregi işläp biler;100% suw geçirmeýän, suwuň aşagynda ýuwmak üçin amatly we duşda ulanmagyň aladasy ýok.

  Aýratynlyk

  Bu anal wilkany saýlaýarsyňyz, sebäbi has gowy tejribe üçin döredilen ähli jikme-jiklikler

  Softumşak silikon:

  Plughli wilka çalt we aňsat arassalanýan we aňsatlyk bilen goýup bilýän ýokary hilli silikondan ýasaldy.

  Uzakdan dolandyryş:

  Uzakdan dolandyrmak goşmaça gyzykly edýär, elsiz anal lezzetini almaga mümkinçilik berýär.

  100% suw geçirmeýän:

  Şonuň üçin siz we ýoldaşyňyz duşda ýa-da howuzda lezzet alyp bilersiňiz.

  Ösen oýunçy üçin:

  Öňdebaryjy oýunçy bolsaňyz ýa-da başdan geçirmeleri başdan geçirmegi halaýan bolsaňyz, bu siziň saýlamagyňyz bolar.

  Anal lezzet üçin niýetlenendir

  Ululygy bilen hereketiň arasynda bu wilka hakykatdanam ýere degýär.

  Ajaýyp wilka, gysgyç, ajaýyp jyns oýunjak taparsyňyz!

  Has amatly ulanmak üçin lýuboý bilen ulanyň we ilkinji gezek ýuwaş-ýuwaşdan goýuň, ýöne bir gezek içiňizde gaty doly duýgy berýär.Tüweleý hereketi üýtgeşikdir.

  Başga hereket ugruny berip, prostata massaageyna dürli-dürli goşýar

  10 dürli yrgyldy ýygylygy, hemişe islegiňize laýyk birini tapyp bilersiňiz.

  Iki hereket özbaşdak ýa-da bilelikde işläp biler.Her öýjügiňizi oýar, güýçli hereketlendiriji bilen açyň.

  Haýal we ýumşak bolup biler, şeýle hem çalt we ýabany bolup biler, uzakdan dolandyryjy tarapyndan dolandyrylýar, size gerek zat şu ýerde!

  Erkekler üçin: prostat massaagerçysy hökmünde ulanylýar, stresleri boşadyň, prostat lezzetinden lezzet alyň.

  Aýal üçin: Klitorisi, G ýerini höweslendirmek üçin, anal lezzetinden lezzet alyň

  Jübütler üçin: Iki gezek höweslendiriş, seksi flirt, bilelikde lezzet alyň

  Suw geçirmeýän

  100% suw geçirmeýän, hammamda ulanylyp bilner we ony suwuň aşagynda (ýa-da suwda) arassalamak gaty amatly.

  Ulanylmazdan ozal doly zarýad bermegiňizi haýyş edýäris

  Pyşyrdamak

  Güýçli hereketlendirijisi bar, ýöne asla gaty däl

  Diňe munuň bilen hezil ediň, oňaýsyz alada etmegiň zerurlygy ýok

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Erkekler we aýallar üçin 10 wibrasiýa rejeleriniň gizlin düwme stimulýator wilkasynyň iberilmegi

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  10 wibrasiýa rejesi bilen prostat massaagerçy Anal wibrator , Erkek we aýal ösen oýunçylar üçin jyns oýnawajy (2)
  10 wibrasiýa rejesi bilen prostat massaagerçy Anal wibrator , Erkek we aýal ösen oýunçylar üçin jyns oýunjaklary (3)
  10 wibrasiýa rejesi bilen prostat massaagerçy Anal wibrator , Erkek we aýal ösen oýunçylar üçin jyns oýnawajy (4)
  10 wibrasiýa rejesi bilen prostat massaagerçy Anal wibrator , Erkek we aýal ösen oýunçylar üçin jyns oýunjaklary (5)
  10 wibrasiýa rejesi bilen prostat massaagerçy Anal wibrator , Erkek we aýal ösen oýunçylar üçin jyns oýnawajy (6)
  10 wibrasiýa rejesi bilen prostat massaagerçy Anal wibrator , Erkek we aýal ösen oýunçylar üçin jyns oýnawajy (9)

 • Öňki:
 • Indiki: