Silikon zarýad berilýän titreýän prostat massaagerçysy

Silikon zarýad berilýän titreýän prostat massaagerçysy


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-PM001
 • Görnüşi:Jyns oýunjak, jyns oýunjak
 • Material:Lukmançylyk silikony + ABS
 • Önümiň ady:Silikon zarýad berilýän titreýän prostat massaagerçysy
 • Reňkler:Gara / gyrmyzy / gülgüne
 • Aýratynlyk:Uzakdan dolandyryş
 • Suw geçirmeýän:100% suw geçirmeýän IPX7
 • Funksiýa:12 Tizlik
 • Önümiň jikme-jigi

  Prostat massaagerçysy (11)

  Önümiň beýany

  Silikon zarýad berilýän titreýän prostat massaagerçysy

  Haryt ady

  Silikon zarýad berilýän titreýän prostat massaagerçysy

  Görnüşi

  prostat massa sexy jyns oýunjak

  Reňk

  Gara

  Ölçegi

  119.27 * 105,27 * 34,3 sm

  Zarýad bermegiň wagty

  1.5 sagat

  Funksiýa

  Adam masturbasiýa massaagerçysy

  Aýratynlyk

  Anal Dildo düwme wilkasy

  Suw geçirmeýän

  100% suw geçirmeýän IPX7

  Stil

  Ulular oýun jyns oýunjaklary

  Haryt maglumatlary:

  • Uzynlygy: 130mm
  • Goýulýan uzynlyk: 105,27mm
  • Girth: iň uly nokatda 34.37mm
  • Giňligi: iň uly nokatda 34.96mm
  • Reňki: Gara / Gyrmyzy / Gülgüne

  Örän möhüm bildiriş!Belki, prostat beziniň buýsançly eýesiňiz, belki G-nokadyň nirededigi ýa-da içiňizde başga bir gizlin süýji ýeri bar bolmagy mümkin.Ine bir zat - Silikon zarýad berilýän titreýän prostat massaagerçymyz ony tapar!

  Köp titremä ünsi jemlemek bilen bir hatarda süýji çişen ujuny P-meneklere, G-nokatlara we başga ýerlere ýerleşdirmek bilen, bu prostat massaagerçysy size ýa-da ýoldaşyňyza aşa ýüpek çotga silikon ýüzünden we 12 sany güýçli nagyşdan doly peýdalanmaga mümkinçilik berýär. yrgyldy.Gyzyklymy?

  Prostat bezi anal kanalyň içinde birnäçe dýuým gizleýär we barmak ýa-da oýunjak bilen aňsatlyk bilen bolýar.G-spot, beýleki tarapdan, waginanyň ýokarky diwaryna asylýar we waginanyň aralaşmagy bilen gönüden-göni gyjyndyrylyp ýa-da düwmäniň içinden gytaklaýyn gyjyndyrylyp bilner.Bularyň hemmesini aýtmak üçin - Prostate Massager-iň egri, kontur görnüşinden waginal, anally, ýekelikde ýa-da oýnaýjy bilen, öýde ýa-da daşarda peýdalanyp bilersiňiz.

  Haýsydyr bir beden düzümiňize garamazdan, Prostat Massager 12 güýçli yrgyldy ritmi bilen içki we daşarky süýji tegmilleri gözlemäge, tapmaga we çuňňur begendirmäge taýyn.Prostate Massager bazasyndaky iki sany ýönekeý düwmäni ulanyp, ähli funksiýalar aňsatlyk bilen dolandyrylýar - biri motory, beýlekisi yrgyldy opsiýalary arkaly işjeňleşdirýär.

  Doly USB zarýad berilýän, Prostat Massager goşulan şnur we islendik mugt USB porty arkaly güýçlenýär.Takmynan 120 minut zarýad wagty 150 minuda çenli titremäni güýçlendirer.

  Ultra arassaçylyk silikonynda we ABS plastmassasynda Prostat Massager arassaçylyk, gipoallergen we goşmaça pes hyzmat edýär.Oýundan öň we goýuň, ýyly sabynly suw bilen ýuwuň ýa-da ýokary hilli oýunjak ideg suwuklygy / köpügi ulanyň.Islendik halaýan suw esasly lýuboý ýokary silikon ýüzüne gabat geler, ýöne silikon esasly lýuboý ulanmaga synanyşmaň - bu siziň “Jackpot” -a zeper ýetirip biler.Şeýle hem bu wibany beýleki silikon we ýumşak oýunjak materiallaryndan uzakda saklamak gowy zat, diňe howpsuz bolmak üçin.Suw geçirmeýän.

  Aýratynlyk

  * Simsiz uzakdan dolandyrmak we goşa kelle titremesi.

  * Massaager titremesiniň üsti bilen erkek arka kortunyň duýgur G-spot nerwini öwreniň, ajaýyp prostat massaageyndan lezzet alyň we jyns agzalarynyň aňyrsynda güýçli lezzet alyň.
  * Klassiki yrgyldy re modeiminiň 12 görnüşi, köp güýçli taraplar, dürli erkin saýlawlar, el degirmekde lezzet.

  * ýokary derejeli silikon materialy, näzik we ýylmanak, deriniň gurluşy, ýokary çeýeligi, amatly ulanylyşy.
  * Lightagtylygy işjeňleşdirmek üçin orta düwmäni 3 sekunt (düwmede) basyp saklaň, titremäni açmak üçin ýokary düwmä basyň we ýygylyk modulýasiýasyny (ýygylygy sazlamak düwmesi) ýokary we aşak düwmä basyň.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Silikon zarýad berilýän titreýän prostat massaagerçysynyň iberilmegi

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Prostat massaagerçysy (2)
  Prostat massaagerçysy (6)
  Prostat massaagerçysy (9)
  Prostat massaagerçysy (7)
  Prostat massaagerçysy (8)
  Prostat massaagerçysy (10)

 • Öňki:
 • Indiki: