6 Siňdiriş intensiwligi we sorulma tertibi Zenan nasosy Erkek masturbatorlar

6 Siňdiriş intensiwligi we sorulma tertibi Zenan nasosy Erkek masturbatorlar


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-PP004
 • Önümiň ady:Zenan nasosy 6 sorujy intensiwligi we emiş tertibi bolan erkek masturbatorlar
 • Material:TPE + ABS, TPE + ABS
 • Ulanyjy:Erkekler üçin
 • Funksiýa:6 ýygylyk + nalyş
 • Aýratynlyk:Elektrik penis nasosy
 • Ölçegi:295 * 75 * 75mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Zenan nasosy 6 sorujy intensiwligi we emiş tertibi bolan erkek masturbatorlar (1)

  Önümiň beýany

  Zenan nasosy Erkek masturbatorlar 6 sorujy intensiwligi we emiş tertibi, Elektrik jyns vakuum nasosy erkekler üçin jyns oýunjaklary, ulurak we güýçli erkek jyns tälimçisi

  Haryt ady

  Zenan nasosy 6 sorujy intensiwligi we emiş tertibi bolan erkek masturbatorlar

  Model

  SM-PP004

  Material

  TPE + ABS

  Ulanyjy

  Erkekler üçin

  Gyzgyn satuw

  Hawa

  Funksiýa

  elektrik penis nasosy

  OEM

  Hawa

  Gaplamak

  Reňk gaplamak

  Amatly bölegi

  Jyns agzalarynyň ulalmagy

  Suw geçirmeýän

  100% suw geçirmeýän

  Elýeterli reňkler

  Aç-açan + gara

  Bukja

  Reňk bukjasy, OEM bukjasy kabul edildi

  Eltip bermegiň wagty

  Sargyt tassyklanandan soň 3-7 iş güni

  【Köpugurly jyns nasosy】 Bu vakuum penis nasosy, jyns gatnaşyklaryndan öň erkekleriň jyns agzalaryny ulaltmak we ýumşak ereksiýa ýa-da ýarym ýaprakly penis üçin amatlydyr. Bu jyns oýunjaklary, kawernal bedeni birnäçe gezek doldurmak üçin wakuum sorujy öndürmek üçin niýetlenendir. ereksiýa. Wakuum sorulmagy netijesinde döreýän gyjyndyrma duýgusy üçin erkek jyns oýunjagy hökmünde ulanylyp bilner. Jynsy durmuşyňyzy mümkin boldugyça kämilleşdirmek üçin jyns agzalarynyň wakuum nasosy jynsyň başlangyjy hökmünde ulanylyp bilner.

  【6 Soruş güýji we sorujy nagyşlar ection Ereksiýanyň uzynlygyny, gatylygyny we duýgurlygyny yzygiderli öwretmek üçin soruş tertibi opsiýalary, öz islegleriňize we islegleriňize görä basyş artdyryş tizligini sazlap bilersiňiz. Hemişe bolşy ýaly, dizaýnda çalt çykarylýar. ygtybarly işlemegi üpjün etmek üçin klapan. Örän uly kamera bolsa-da, möhür gaty berk we görünýän ösüşi görüp boljak gowy vakuum üpjün edýär.

  【Görünýän Ösüş training Zenan nasosynda takyk masştab bar, şonuň üçin okuw sikliňizden öň we soň uzynlygyny ölçäp bilersiňiz. Düwürtülen jyns agzasyny arassa silindr arkaly görüp bilersiňiz we belli bir wagtlap yzygiderli ulanyp bilersiňiz. ululygyňyzyň kem-kemden güýçlenip başlandygyny.

  Use Ulanmak we arassalamak】 Bu sorujy nasos USB kabeli bilen zarýad alyp biler, Batareýany çalyşmakdan gorkmaň. Ulanylandan soň derrew arassalamak maslahat berilýär, silikon ýeňini we kamerasyny kameradan aýyryň, arassa we gurak Motor suw geçirmeýär, ulananyňyzda mümkin boldugyça suwdan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

  【LED displeý excited Alyjyny göz öňünde tutup dizaýn edilen, iň soňky elektrik penis nasosynda LED displeýi, tolgundyranyňyzda birden işlemegiňiziň öňüni almak üçin galan güýji görkezýär. Ekranda sorulma derejesi we sorulma tertibi bar , söýýän tolgunmaňyzy ýada salmagy aňsatlaşdyrar.

  Aýratynlyk

  1. Ereksiýa kömegi jübütleriň höwesini täzeleýär. Elektrik vakuum massaagey, ýönekeý we amatly.

  2. Hakyky erkek bolmagyň tolgunmasyny başdan geçireliň. Wakuum massa exercisey bedene zyýan bermeýär.

  3. Wakuum ekstruziýa massa .y.Wakuum ekstruziýa, emmegiň lezzetini başdan geçirmek üçin erkeklere kömek kubogyny maşk edýär.

  4. Massaage maşklary.Wakuum sorujy, massaagey gysyň.Meridian akupointlerini boşatmak we gysmak arkaly, jyns agzalarynyň gan aýlanyşynyň ýokarlanmagyna, spongifor bedenini giňeltmäge, jyns agzalarynyň maşk etmegine kömek edýär.

  5. Güýçli turbo sorujy.Wakuum ekstruziýasy, titremäniň pyşbagasy täji duýgur ýer, gan aýlanyşygyny ýokarlandyrmak, zyňyndy çägini gowulandyrmak.

  6. Doly awtomatik çümmük, duýgur siňdiriş.Täç kellesiniň ähli duýgur nokatlaryny höweslendiriň, erkekleriň çydamlylygyny ýokarlandyryň, köp ýygylykly emdiriş baldagyň kiçiden ulalmagyna kömek edýär.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  6 sorujy intensiwligi we emdiriş usullaryny ibermek Zenan nasosy Erkek masturbatorlary

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  6 sorujy intensiwligi we emiş tertibi bilen jyns nasosy erkek masturbatorlar (2)
  6 sorujy intensiwligi we emiş tertibi bolan jyns nasosy erkek masturbatorlar (3)
  6 sorujy intensiwligi we emiş tertibi bilen jyns mäziniň erkek masturbatorlary (4)
  6 sorujy intensiwligi we emiş tertibi bilen jyns mäziniň erkek masturbatorlary (5)
  Zenan nasosy 6 sorujy intensiwligi we emiş tertibi bolan erkek masturbatorlar (7)
  Zenan nasosy 6 sorujy intensiwligi we emiş tertibi bolan erkek masturbatorlar (16)

 • Öňki:
 • Indiki: