3 emdiriş tertibi bilen elektriki agyz jyns oýunjaklary Erkek Masturbator kubogy

3 emdiriş tertibi bilen elektriki agyz jyns oýunjaklary Erkek Masturbator kubogy


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-PP005
 • Önümiň ady:Erkek masturbasiýa üçin 10 yrgyldy tertibi Erkek masturbator kubogy
 • Material:TPE + ABS
 • Funksiýa:Emdirmek + Klip emmek
 • Ölçegi:27 * 8 * 7 sm
 • Agramy:670g
 • Bukja:Karton guty
 • Önümiň jikme-jigi

  Bedaş jübütler düşekde hezil edýärler

  Önümiň beýany

  3 sorujy re withimli elektriki agyz jyns oýunjaklary, 10 yrgyldy tertibi Erkekler üçin masturbasiýa kubogy, ýyladyş we titremek bilen awtomatiki zarba urmak, jyns agzalaryny stimulirlemek üçin ulular oýunjagy

  Materiallar

  Lukmançylyk silikony + ABS + TPE

  Batareýanyň kuwwaty

  1000mAH

  Agram

  379g

  Ölçegi

  257x 86.3x 85,3 mm

  Suw geçirmeýän

  IPX7

  Ses

  <60dB

  Wibrasiýa tertibi

  Wibrasiýa 10 görnüşi

  Soruş tertibi

  3 reesim

  Emdiriş tertibini gysyň

  3 re modeim

  Zarýad beriş porty

  Magnit zarýad

  Zarýad beriş wagty

  2-3 sagat

  1. Nasos gurluşy bolan bu agyz jyns oýunjagy, has hakyky agyz emdiriş duýgusyny üpjün etmek üçin iki howa deşiginiň üsti bilen agyz jynsy gatnaşygyndaky we çykýan howa akymyny simulasiýa edýär.Süýji agzynda bokurdakdan dem alýan ýaly, glansyň (uretal açylyş) golaýynda güýçli emiş döredilýär, haýran galarsyňyz we saçyňyzyň dik durandygyny duýarsyňyz!Bu siziň başdan geçiren emdirişiňizden düýbünden tapawutlanýar!

  2. Erkek masturbator käsesiniň içinde aýallaryň ýumşak agyz gurşawy ýaly çeýe silikon bolup, adamlary rahatlandyrýar we gyzyklandyrýar.Softüpek ýumşak içki örtük, dikiňizi näzik deri bilen gurşap alýar, hyýalyňyzy we üýşmeleň talaplaryny kanagatlandyrýar.Simpleönekeý we amatly görnüşi saklamak amatly, aýazly gabyk gowy duýgy berýär, bu ýokary derejeli oral jyns lezzetine özüňizi bagyşlamaga mümkinçilik berýär.

  3.Dual hereketlendirijiler wibrasiýa tejribesini ýokarlandyrýar, 10 yrgyldy rejimi we 3 sorujy reesim özbaşdak işleýär, arkaýyn gabat gelip, halaýan tizligiňizde size hyzmat edip bilersiňiz.Emdirmegiň tolgundyryşy gözüňiziň hemme ýerine ýaýrady we jyns agzasyndan güýçli titremek öýjükleriň duýgusyny güýçlendirýär, etjek bolýan zadyňyz, bu ajaýyp urgudan ýumşak we ykjam jyns lezzetini almakdyr!

  4.Penisleriň köpüsiniň kelleleri, höweslendiriji emişleriň we talap edilýän ýylylygyň utgaşmagyna gaty oňyn jogap berýär.Gyzgyn agz ýaly duýulýan zatlaryň hakyky duýgusyny ýeňmek kyn!“Fondlove blowjob cup” hyýalyňyzy amala aşyrýar.

  A. Wibrasiýa funksiýasyny öçürip bolmaz;

  B. Içinde ýumşak silikon, daşy gaty gabyk ABS, gabygy elastik däl;

  C. Önümiň içki diametri takmynan 4 sm, uly jynsly müşderiler ölçegleri üns bilen deňeşdirmeli;

  D.Goşup bolmaýan uzynlygy takmynan 10 sm, agyz jynsyny simulasiýa edýär, ýöne uzyn jyns agzalaryny doly goýup bilmeýär.

  Aýratynlyk

  1.Jyns oýunjaklarymyzyň materialy, çaga emzikleri üçin ulanylýan Medisina ýumşak silikon tarapyndan ýasalýar.

  2. Bu jyns oýunjak, IPX7-den berk suw geçirmeýär.

  3. Önümlerimiziň hemmesi ýumşak silikon bilen örtülendir, şonuň üçin olar hakyky we derä ýakymly täsir edýär.

  4. Arassalamak we aýyrmak aňsat, içki tuneli aýyryp, azajyk ýyly suw we yzygiderli sabyn bilen arassalap bilersiňiz.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Elektrik agyz jyns oýunjaklaryny 3 emdiriş tertibi bilen Erkek Masturbator kubogy bilen ibermek

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Masturbator kubogy (1)
  Masturbator kubogy (2)
  Masturbator kubogy (3)
  Masturbator kubogy (4)
  Erkek masturbasiýa üçin erkekleriň masturbator kubogy (10)
  Erkek masturbasiýa üçin erkekleriň masturbator kubogy (10)

 • Öňki:
 • Indiki: