Ak USB bilen işleýän jyns nasosy, 3 sany ýeňil ýeňli arassalama bukjasy

Ak USB bilen işleýän jyns nasosy, 3 sany ýeňil ýeňli arassalama bukjasy


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-PP006
 • Önümiň ady:Erkek masturbasiýa üçin 10 yrgyldy tertibi Erkek masturbator kubogy
 • Görnüşi:Zenan elektrik nasosy
 • Material:Silikon + ABS
 • Reňk:Gara ak
 • Ulag logistikasy:Gaty gizlinlikde dezinfeksiýa ediň we gowşuryň
 • Funksiýa:Çalt dikeltmek Impotensiýany bejermek
 • Önümiň jikme-jigi

  Içki eşikli owadan sport ýigidi ýorganyň aşagynda ýatyr

  Önümiň beýany

  Ak USB bilen işleýän elektrik penis nasosy 3 sany kiçijik ýeňli arassa silindr bukjasy

  Marka

  Sercet Me ýa-da özleşdirilen

  Material

  Lukmançylyk termoplastiki elastomer materiallary

  Ölçegi

  11.6 "x 2.7"

  Reňk

  gara ak

  Funksiýa

  Batareýa zarýad bermek, super sorujy

  Gaplamak logistika we transport

  Gaty dezinfeksiýa we sterilizasiýa edilenden soň, hünärmen gaplaýyş işgärleri harytlary berk gaplamaly we eltip bermeli

  Arassa agram

  255G

  Aýratynlyk

  Önümiň degmegi gaty hakyky, materiallaryň hemmesi edara tarapyndan tassyklanan lukmançylyk aýratyn derejesidir

  Garaşsyz gözleg we ösüş bolsun

  Garaşsyz gözleg we ösüş bu ýyl täze önümimizdir

  1.Elektrik USB-zarýad berilýän jyns nasosy, penisiň uzynlygyny we dikeldişiniň dowamlylygyny we güýjüni artdyryp bilýän wakuum döredýär. Goýulýan ölçegler: 11,6 "x7"

  2. Silikon, TPR we ABS ýaly medisina taýdan synag edilen we tassyklanan materiallardan ýasalan bu jyns nasosy howpsuz we täsirli. Wakuumyň howpsuz derejesini saklamaga kömek etmek üçin çalt vakuum goýberiş düwmesini goşmak bilen.

  3. Örän ýumşak silikon ýeň, syzmazlygy üpjün etmek arkaly optimal nasos üçin howa berk möhür döredýär.

  4

  5. Şahsy durmuşyňyzyň eldegrilmesizligi barada alada edýäris! Önümimizi iberenimizde, paketde ýa-da bellikde hiç hili anyk zadyň ýazylmaýandygyna göz ýetirip bilersiňiz we içimizdäki zatlary aýtmak mümkin bolmazlygy üçin olary ätiýaçly gaplamaga alada edýäris.

  Aýratynlyk

  Nasos sessiýalary, has berk we uzak dowamly ereksiýalary höweslendirip bilýän penile sebtine gan aýlanyşyny ýokarlandyrýar. Nasos duýgurlygy güýçlendirip, çydamly türgenleşige kömek edip biler we jyns agzalaryňyzyň göwrümini wagtlaýyn ulaldyp biler. 15 minutlyk ýekeje sessiýa galyňlaşdyryp we uzaldyp biler. 24 sagada çenli jyns.

  Bu jyns nasosy, ulalmak mümkinçiligi üçin uly silindr bilen gelýär. Premium materiallardan ýasalan Elektrik nasosy ajaýyp sorujy we ýokary hilli gurluşa eýe. Nasos goşmaça berkitme we uzynlyga ýetmegi aňsatlaşdyrýan ulgamda işleýär!Bu enjamda berk, gutaran (ölçeg we imperiýa birlikleri) silindr bar. Silindriň ýokarsynda çalt çykarylýan düwme (gyzyl) görkezilýär. Aýyrylýan silikon ýeňi iň ýokary sorulmagy we rahatlygy üpjün edýär.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  3 sany kiçijik ýeňli ak USB bilen işleýän jyns nasos arassa bukjasynyň iberilmegi

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Ak USB bilen işleýän elektrik penis nasosy 3 sany ýeňil ýeňli silindr bukjasy (3)
  Ak USB bilen işleýän elektrik jyns nasosy 3 sany ýeňil ýeňli silindr bukjasy (1)
  Ak USB bilen işleýän elektrik jyns nasosy 3 sany ýeňil ýeňli arassa silindr bukjasy (5)
  Ak USB bilen işleýän elektrik jyns nasosy 3 sany ýeňil ýeňli arassa silindr bukjasy (6)
  Ak USB bilen işleýän elektrik jyns nasosy 3 sany ýeňil ýeňli silindr bukjasy (7)
  Ak USB bilen işleýän elektrik jyns nasosy 3 sany kiçijik ýeňli arassa silindr bukjasy (8)

 • Öňki:
 • Indiki: