Metal egrilen goşa G-spot massa Masturbasiýa jyns oýunjak

Metal egrilen goşa G-spot massa Masturbasiýa jyns oýunjak


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-PM002
 • Görnüşi:Poslamaýan polat goşa uçly metal Anal düwmesi
 • Reňk:Kümüş, altyn
 • Önümiň ady:Iki taraplaýyn Dildo G-spot massa An Anal wilkasy çeňňegi höweslendirýär
 • Ölçegi:Uly: 20x3.8x2.5cm Kiçijik: 16x3x2cm Agramy: 380g, 510g
 • Açar sözler:Poslamaýan polat goşa uçly düwme jyns oýunjaklary
 • Suw geçirmeýän:100% suw geçirmeýän IPX7
 • Bukja:Sowgat sumkasy / reňk gutusy
 • Önümiň jikme-jigi

  Anal wilka (23)

  Önümiň beýany

  Metal egrilen goşa G-spot massa Masturbasiýa jyns oýunjak

  Haryt ady

  Iki taraplaýyn Dildo G-spot massaagey

  Gelip çykan ýeri

  Hytaý Ningbo

  Model belgisi

  SM-PM002

  Görnüşi

  Anal wilka

  Marka ady

  Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen

  Haryt ady

  Anal Plug Dildo

  Ölçegi

  Uly: 20x3.8x2.5 sm kiçi: 16x3x2 sm

  Reňk

  Kümüş

  Stil

  G-Spot stimulýasiýasy

  Gabat gelýär

  Unisex uly ýaşly

  Agram

  510g 380g

  Funksiýa

  Anal wilka

  Aýratynlyk

  Gaty metal

  1.Gaty gaty sink garyndysy: G-spot massaage wilkasy gaty sink ergininden ýasalýar.Aüpek üstüň gurluşy bar.Sharpiti gyralary ýa-da çatryklary ýok we ulanmak üçin amatly.
  2.Körülen şah dizaýny: Bu gyjyndyryjy çybyk edil edil egri bolup, ony täzelik dildo edýär.Süýji nokatlaryňyza göni süýşýär we egrisi sebäpli goluňyza arakesme berýär.Bu gyjyndyryjy çybyk, g-spot we p-spot massaagingy bilen orgazm almak isleýänler üçin ajaýyp oýunjakdyr.
  3. Goşa tegelek gutardy: Bu masturbasiýa jyns oýunjaklary dürli ululykda goşa tegelek kellesi bar.Dürli kombinasiýalar size jynsy lezzetiň çäksiz syryny getirip biler.Aýal-gyzlar, has uly ujuny hakykatdanam gowy duýgular üçin içerki görnüşde ulanyp bolýar.Partlaýjy çişirmäge synanyşýanlar üçin amatly.
  4. Jyns durmuşyňyzy baýlaşdyryň: Suw geçirmeýänligi üçin, suwa düşeniňizde söýgüliňize goşmaça stimul berip bilersiňiz.Gözenek däl, şonuň üçin islendik usul bilen arassalanyp we sterilizasiýa edilip bilner.Iň ýokary duýgur täsir etmek üçin ulanmazdan ozal gyzdyryp ýa-da sowadyp bilersiňiz.

  G-spot massa plug wilkasy, bedeniň duýgur bölekleri bilen ajaýyp egrilik bilen doly aragatnaşykda bolup biler.Jübüt tegelek dildo size üznüksiz jyns gahar-gazabyny berer.Downatyp, ýoldaşyňyz bilen getirýän gyzykly zatlary başdan geçirip bilersiňiz.

  Jyns taýdan flirt etmek üçin uniseks dildo.Erkek, aýal, geý, lezbiýan bolsaňyzam, oňa aşyk bolarsyňyz.

  Maslahatlary ulanyň:
  1. Zerur bolsa goşmaça gyjyndyrma üçin sowadylyp ýa-da gyzdyrylyp bilner.Içiňizde birnäçe minut ulanylandan soň, bedeniň gyzgynlygyna çalt gyzar, bu başlangyç sowuk metal duýgusyny halamaýanlar üçin ajaýyp.
  2. çalgy ýagy bilen jübütläň.has amatly, salmak aňsat we has gowy jynsy tejribä eýe bolar.
  3. Bu önüm şahsyýetler we jübütler üçin ulanylýar, ulanmazdan ozal we soň arassaçylyga üns bermegiňizi haýyş edýäris.

  Aýratynlyk

  Barlar G-spot, P nokady ýa-da bedeniň beýleki duýgur böleklerini gönüden-göni höweslendirýär.Partneroldaşyňyz bilen ýatyp, hezil edip hezil edip bilersiňiz, ajaýyp egrilik bilen duýgur bölekler bilen doly aragatnaşyk gurup biler.

  Uzaga çekeniňde, has içgin gözleglere, düýşleriň gözelligini getirip biljek iň çuňňur suwsuzlygy we kanagatlylygy öwrenmek.

  Iň oňat egrilik we uzaga çekýän, esasan, ajaýyp we şatlykly orgazmyňyza ýakyn, diňe erkek ýa-da aýal bolsaňyz-da, doly gelýänçä arkaýyn ýatmaly we doly dynç almaly.

  Material özboluşly, ony arassalap, süpürip we aňsatlyk bilen saklap bilersiňiz.Poslamaýan polatdan pes ýylylyk aýratynlyklary bar.Ilkibaşda sowuk duýup başlasa-da, bedeniň temperaturasy bilen çalt üýtgeýär - yssy tomusda salkynlygy saklap, deňsiz-taýsyz salkyn we serginlediji beýleki materiallardan lezzet alyp biler.Sowuk gyşda has amatly ýyly tejribe almak üçin ýyly sumkalar bilen gyzdyryp bolýar.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Metal egrilen goşa uçly G-nokat massa Masturbasiýa jyns oýunjaklaryny ibermek

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Iki taraplaýyn Dildo G-spot massaagey Anal wilkasy, çeňňek Fetish Dildo gaty metal egrilen goşa gutarýan masturbasiýa jyns oýunjak Romi (4)
  Iki taraply Dildo G-spot massaagey Anal wilkasy, çeňňek Fetish Dildo gaty metal egrilen goşa gutarýan masturbasiýa jyns oýunjak Romi (3)
  Iki taraplaýyn Dildo G-spot massaagey Anal wilkasy, çeňňek Fetish Dildo gaty metal egrilen goşa gutarýan masturbasiýa jyns oýunjak Romi (4)
  3 (4)
  Iki taraplaýyn Dildo G-spot massa An Anal wilkasy, çeňňek Fetish Dildo gaty metal egrilen goşa gutarýan masturbasiýa jyns oýunjak Romi (7)
  Iki taraply Dildo G-spot massa An Anal wilkasy, çeňňek Fetish Dildo gaty metal egrilen goşa gutarýan masturbasiýa jyns oýunjak Romi (8)

 • Öňki:
 • Indiki: