Uzakdaky 7 wibrasiýa Erkekler üçin Anal Wibrator Prostat Massagger

Uzakdaky 7 wibrasiýa Erkekler üçin Anal Wibrator Prostat Massagger


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-PM003
 • Görnüşi:Prostat massaager düwmesi Anus jyns oýunjaklary
 • Material:Silikon + ABS
 • Reňk:Gara / Gök / Gyrmyzy
 • Haryt ölçegi:17 smX13 sm
 • Zarýad bermek usuly:USB zarýad bermek
 • Suw geçirmeýän:Gündelik suw geçirmeýän
 • Aýratynlyklary:3 aýlanma reesimi, 7 wibrasiýa re modeimi simsiz dolandyryş
 • Önümiň jikme-jigi

  Prostat Massagger (21)

  Önümiň beýany

  Erkekler üçin Anal Wibrator Prostat Massajeri

  Görnüşi

  Prostat masager

  Material

  Silikon + ABS

  Funksiýa

  Erkekler üçin prostat massaagerçysy

  Ölçegi

  17x13x4 sm

  Agram

  318g

  Suw geçirmeýän

  100% suw geçirmeýär

  Bukja

  Reňk gutusy

  Quygylyk

  12 quygylygyň wibrasiýa tertibi

  Zarýad beriş wagty

  1h

  Iş wagty

  1h

  Şahadatnama

  CE ROHS

  Has gowy tejribe üçin, ilkinji gezek ulanmazdan ozal doly zarýad bermegiňizi haýyş edýäris.Prostata titremesi 7 dürli höweslendiriji nagyş berýär.Leumşak oýnamak ýa-da gaty güýçli gyjyndyrma sizi gyra ugratmak isleseňiz, bu dürli duýgular zerurlyklaryňyza laýyk gelýär.
  2.Bu barlanan kellä aňsat girmek we dolulygyny ýokarlandyrmak üçin ýasalan maslahat bar.Ergonomiki kontur şekili kanagatlandyrmak üçin arka gapyňyzy doldurýar.Anal jyns oýunjaklarynyň hemmesi ýokary çeýe we el degirmek üçin aňsat we oýnamak üçin amatly.
  3. Taýar bolanyňyzda, anal titremäni anusyňyza salyň we waginanyňyza ýa-da jyns agzalaryňyza ýoldaşyňyz bilen ýa-da bolmazdan erkin işlemäge rugsat beriň.Anal oýnamak wagtynda jyns agzalaryňyza ýa-da waginal gyjyndyrmanyňyza uly üns bermek, 3 halkaly erotik lezzet sirki ýaly duýulýar!
  4.Siz anal lezzetiňize üns berjek bolanyňyzda, düwmä basmak we aldamak zerurlygy bolmaz.Elindäki pult bilen, bir täsin tolgundyryjydan beýlekisine üýtgetmek üçin düwmäni ulanyp bilersiňiz.Şeýle hem, pultyňyzy ýoldaşyňyza 30 fut uzaklykdaky duýgyňyzy dolandyrmaga mümkinçilik berip bilersiňiz!
  5. Uzakdan dolandyrylýan silikon zyňylýan anal wilkasy, prostat stimulýasiýasynyň we açyk meýdanda oýnamagyň indiki derejesinden peýdalanmaga taýyn bolan ösenlere maslahat berilýär.Ony çalyň we özüne çekiji we titreýän şahany aç-açan ünsüňizi ýa-da g ýeriňizi tapyň.

  Aýratynlyk

  “Bum Fun” uzakdan dolandyrylýan Anal Wibratorymyz bilen tolgundyryjy we duýgur prostat süýdüni başdan geçiriň.Egri, seksi we gazaply!

  Bu jyns guraly size ajaýyp tejribe bermek üçin inçe we güýçli 12 wibrasiýa ýygylygyny görkezýär.Bir ýygylykdan beýlekisine öwürmek üçin ulanyjy üçin amatly we uzakdan dolandyrmakdan peýdalanyň.Eşegiňiziň içindäki urgyny duýuň we getirýän lezzetli prostat stimulyny lezzet alyň.

  Dizaýn işlemäge laýyk gelýän bagt guraly, dogry ýerlere degip bilmez.Düwürtikli, dokalan uç, prostata ajaýyp massa give bermek üçin birneme egilýär.Anal kanalyny erotik duýgular bilen doldurmak üçin orta bölegi hem dokumaly we tegelek.Munuň mundan beýläk-de ýokarlanjakdygy bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bu sizi asla gyzyklandyrmaly däldir, sebäbi howpsuz oýnamak üçin döredildi.Sfinkteriň dynç alýan ýerinde boýnuň dogry ölçegi bar, soň bolsa perineum massaagerçyny döredip, esasy giňelýär.Üç lezzet nokady titrese, hökman bir çişirip başlarsyňyz!

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Uzakdaky 7 wibrasiýanyň iberilmegi Erkekler üçin Anal Wibrator Prostat Massaggerini zyňýar

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Prostat massaageri (1)
  Prostat Massagger (2)
  Prostat Massagger (3)
  Prostat Massagger (8)
  Prostat Massagger (11)
  Prostat Massagger (13)

 • Öňki:
 • Indiki: